ආනයනික forwe fabric නිමවා ඇති අල
Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

ආනයනික forwe fabric නිමවා ඇති අලුත්ම ගව්ම් Kottawa

Sale 3 weeks from now Home Kottawa   14 views

950 ₨

  • ආනයනික forwe fabric නිමවා ඇති අලුත්ම ගව්ම්
  • ආනයනික forwe fabric නිමවා ඇති අලුත්ම ගව්ම්
Location: Kottawa
Price: 950 ₨

950/=නවතම මෝස්තර අලුත්ම ගව්ම්
*ආනයනික forwe fabric නිමවා ඇත..
* උස අගල් 37''.
* ඉන අගල් 28 සිට 36 දක්වා (free size)
* ෆ්රී සයිස් වේ..(26"-38" පපුව සයිස්)
* තොග මිල (අවම 10) : රු 900/= (සියලු පාට ඇතුලත් වන පරිදි)
* සිල්ලර මිල : රු 950/=
* භාන්ඩ ලැබුන පසු මුදල් ගෙවිය හැක.
*දිවයින පුරා බෙදාහැරීමේ පහසුකම් සහිතයි
*0768437843
*whatsapp or inbox
*NEW NEW NEW
*SHORT FROCK
*Forvay Stretch Material.
*Retail Price: Rs. 950/=
*Wholesale Price: RS. 900/=
*Free Size ( W 28- W 36)
*Island Wide Cash On Delivery Available.
*Call for more information 076 843 7 843

 

Do you have something to sell?

Post your ad on jacktree.lk