අලංකාර කරඩු වහන්සේ නමක්
Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

අලංකාර කරඩු වහන්සේ නමක් හෝ පාත්රයක් , මුතු කුඩ, බුද්ධ පූජා කට්ටල Colombo

Sale

Scammer Alert !
Meet seller at a public place. Check the item before you buy. Pay only after collecting the item.
Scammer Alert!
Meet seller at a public place. Check the item before you buy. Pay only after collecting the item.

2 months from now Other Colombo   85 views

-- ₨

  • අලංකාර කරඩු වහන්සේ නමක් හෝ පාත්රයක් , මුතු කුඩ, බුද්ධ පූජා කට්ටල
Location: Colombo
Price: -- ₨ Negotiable

නමෝබුද්ධාය..!!
ඔබටත් අලංකාරවත් කරඩු වහන්සේ නමක් හෝ පාත්රයක් , මුතු කුඩ හා මෙවැනිවු අලංකාරවත් බුද්ධ පූජා කට්ටලයක් කරවා ගැනීමට අවශ්යය නම් පහත සදහන් අංකය හා අමතන්න ..!
0777820011( watsup)
(වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න. )
[***]

 

Do you have something to sell?

Post your ad on jacktree.lk