අපනයනය සඳහා අවශ්යය පොල්
Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

අපනයනය සඳහා අවශ්යය පොල් කටු කිතුල් හකුරු Deniyaya

Sale

Scammer Alert !
Meet seller at a public place. Check the item before you buy. Pay only after collecting the item.
Scammer Alert!
Meet seller at a public place. Check the item before you buy. Pay only after collecting the item.

2 months from now Food & Beverage Deniyaya   44 views

-- ₨

  • අපනයනය සඳහා අවශ්යය පොල් කටු කිතුල් හකුරු
Location: Deniyaya
Price: -- ₨ Negotiable

අපනයනය සඳහා අවශ්යය පොල් කටු කිතුල් හකුරු
වැකුම් කර ඇත
සීනි 08% එකතු කොට ඇත.( sea freight යැවීමේදී දියවීම වැලැක්වීම සඳහා)( Air Freight යැවීමේදී සීනි එකතු නොකරයි)
කල් ඉකුත් වීමේ කාල සීමාව මාස 06
ඇනවුම දින 04 කට ප්රතම ලබා දිය යුතුයි(ගුණාත්මක භාවය රැක ගැනීම සඳහා)
කිලෝ එක තොග රු 1250.00
කිලෝ 100 ට වැඩි ඇනවුම් සඳහා ප්රවාහනය නොමිලේ
WhatsApp 0762275912
Mobile 0775446003

 

Do you have something to sell?

Post your ad on jacktree.lk